Logo

Kjøps- og brukervilkår for MKplay

1. Generelt

MKplay er en nettbasert tjeneste («tjenesten») som gir brukeren muligheten til å kjøpe eller leie filmer, TV-serier og annen audiovisuell underholdning («materialet») enkeltvis eller i pakker med flere, som gjøres tilgjengelig (i) for strømming på www.mkplay.no («nettsiden»). For at en bruker («kunden») skal få tilgang til tjenesten, må kunden opprette en brukerkonto på nettsiden og akseptere brukervilkårene nedenfor («brukervilkårene»). For at kunden deretter skal få tilgang til utvalgt materiale, må kunden også bestille (kjøpe eller leie) materialet på nettsiden eller via bruksplattformene der bestillingen skal foregå, utføre betaling som framgår der og av brukervilkårene, og MKplay må motta en bekreftelse på at betalingen for valgt materiale er utført.

Brukervilkårene, sammen med eventuelle andre vilkår som angis ved tilgangen til materialet gjennom tjenesten, utgjør avtalen som gjelder mellom Moss kommune (org.nr. 920817521) («MKplay») og kunden for bruk av tjenesten, inkludert alle funksjoner og alt materiale som kunden leier eller kjøper i tilknytning dertil («avtalen»).

Brukeren må ha fylt 18 år for å opprette en brukerkonto for tjenesten og deretter registrere seg som kunde. Kunden er ansvarlig for at opplysningene som kunden oppgir ved opprettelse av brukerkontoen er riktige, samt å fortløpende informere MKplay om opplysningene endres. Kunden er ansvarlig for at ingen andre får tilgang til kundens påloggingsnavn og -passord. Kunden skal umiddelbart melde fra til MKplay om kunden vet om eller mistenker at noen andre enn kunden har fått tilgang til påloggingsnavn og -passord.

Om noen av mottakerenhetene som kunden bruker for tjenesten overgis, stjeles eller mistes, skal kunden umiddelbart bytte passord for tjenesten. MKplay har rett til når som helst, med rimelig varsel, uten begrunnelse, å be om at kunden endrer passordet. Kunden påtar seg å utføre en slik endring snarlig, og kunden er fullt klar over at endringen kan føre til midlertidig brudd for kundens bruk av tjenesten. 

2. Tekniske og geografiske forutsetninger for å bruke tjenesten 

For å kunne bruke tjenesten må kunden ha nødvendig utstyr, programvare og internettilkobling, og oppdateringer kan være nødvendig med jevne mellomrom. MKplay er ikke ansvarlig for brudd på tilgangen av tjenesten som følge av at kunden ikke har nødvendig utstyr, programvare eller internettilkobling. Kunden må selv sørge for at disse kravene innfris, men kan få mer informasjon på nettsiden omkring gjeldende tekniske krav for å bruke tjenesten.

Etter at MKplay mottar bekreftelsen om kundens leie eller kjøp av valgt materiale, samt betaling av skatt, kan kunden bruke tjenesten på flere ulike mottakerenheter i henhold til hva som angis nedenfor.

Ved leie av materiale gjennom tjenesten har kunden muligheten til å spille valgt materiale på mottakerenheten der bestillingen ble gjort. Kunden kan ikke spille av materialet på flere enn én (1) mottakerenhet om gangen. Materialet som leies er tilgjengelig for kunden i begrenset tid, som bestemmes av MKplay og fremkommer ved bestillingen. I denne perioden kan kunden spille av materialet så mange ganger som ønskelig.

Ved kjøp av materiale via tjenesten har kunden ubegrenset tilgang til å strømme og spille av materialet via bruksplattformene så lenge MKplay har de nødvendige rettighetene til materialet fra rettighetshaverne for å fortsette tilgangen.

MKplay forbeholder seg retten å fra tid til annen å endre de tekniske kravene for tjenesten.

I tillegg til hva som angis vedrørende nedlastet materiale, har kunden muligheten til under enkelte forutsetninger, og i samsvar med Europaparlamentets og Europarådets regulering (EU) 2017/2018 om grenseoverskridende portabilitet for innholdstjenester på nett i det indre markedet, å spille av materialet via tjenesten når kunden er utenfor Norge, men fortsatt i et annet EU-/EØS-land.

3. Priser og betaling

Kunder som ønsker å leie eller kjøpe valgt materiale må betale avgiften som gjelder ved tidspunktet for bestillingen. Gjeldende avgifter for materialet som inngår i tjenesten fremgår fra prislisten på nettsiden og bruksplattformene der bestillingen foregår. Prislisten kan endres fra tid til annen. Samtlige avgifter er inklusive moms og i norske kroner (NOK).

Betaling av leie og kjøp av utvalgt materiale skjer i samband med kundens bestillinger av materialet gjennom at den aktuelle avgiften trekkes fra betalingskortet kunden har angitt. Det er kun mulig å gjennomføre kjøp eller leie av valgt materiale hvis kontoen som er koblet til betalingskortet som brukes inneholder tilstrekkelig kapital for å dekke avgiften som skal debiteres. Betalingskortene som kan brukes fremgår på nettsiden og på bruksplattformene der bestillingen skal utføres. Kunden må være oppmerksom på at eventuelle avgifter og ytterligere vilkår kan gjelde for bruken av disse betalingskortene. Informasjon om innholdet i slike vilkår tilbys ikke av MKplay.

Utover betalingen av avgiften for materialet tilkommer avgiften som kunden betaler til sin internettleverandør for datatrafikk, noe som håndteres mellom kunden og deres internettleverandør utenfor avtalens rammer, samt kundens kostnader for øvrige tekniske forutsetninger for å bruke tjenesten.

4. Angrerett

Kundens bestilling av materiale i henhold til avtalen omfattes av Lov om opplysningsplikt og angrerett ved fjernsalg og salg utenom faste forretningslokaler (angrerettloven). MKplay selger tilgang til digitalt innhold som forestillinger og konserter. I følge § 22. Unntak fra angreretten, har ikke kunden noen angrerett. Angreretten gjelder ikke avtaler om levering av digitalt innhold som ikke leveres på et fysisk medium, dersom leveringen er begynt med forbrukerens uttrykkelige samtykke og forbrukeren erkjenner at angreretten dermed går tapt.

6. Bruk av tjenesten m.m.

Samtlige immaterielle rettigheter relatert til tjenesten og materialet innehas av MKplay eller deres lisensgivere, og denne avtalen er ingen rettighetsoverdragelse for tjenesten eller materialet til kunden.

MKplay stiller til rådighet for kunden en ikke-eksklusiv, begrenset og ikke-overførbar rett til å bruke tjenesten og materialet som inngår i tjenesten i henhold til måten og tiden som framgår i disse brukervilkårene. Kunden er ansvarlig for at tjenesten ikke brukes i strid med gjeldende lovverk, samt at tjenesten kun brukes for personlig og privat bruk.

Materialet som kunden får tilgang til gjennom tjenesten beskyttes av norske og internasjonale åndsverklover og andre gjeldende lovverk. Kunden får ikke bruke materialet i strid med åndsverklovene, andre gjeldende lovverk eller denne avtalen. Dette innebærer blant annet at kunden ikke får spre eller kopiere materialet, ikke tilgjengeliggjøre materialet for allmennheten eller bruke materialet til kommersielle formål.

Materialet kan ha innhold som anses som upassende for mindreårige eller som kan oppfattes som uanstendig eller støtende. Foreldre og verger som tillater mindreårige å bruke tjenesten er ene ansvarlig for å bedømme om materialet er egnet for den mindreårige eller ikke.

Kunden får ikke la andre personer bruke kundens påloggingsopplysninger.

Kunden får ikke omgå, fjerne, endre eller på annet vis påvirke det tekniske systemet og/eller sikkerhetssystemet som MKplay bruker for å beskytte tjenesten.

Kundens handling i strid med punkt 6 skal alltid anses som et vesentlig avtalebrudd og medføre MKplays rett til umiddelbart å si opp avtalen og utestenge kunden fra å bruke tjenesten uten å måtte tilbakebetale framlagt erstatning. Slik handling kan også medføre skadeerstatningskrav overfor kunden.

MKplay forbeholder seg også retten til å utestenge kunden fra all bruk av tjenesten uten å måtte tilbakebetale framlagt erstatning ved brudd av denne avtalen.

7. MKplays ansvar for feil i tjenesten 

Tjenestens karakter gjør at forstyrrelser, f.eks. på grunn av overbelastning, nettverksfeil og/eller andre kommunikasjonsfeil og/eller problemer kan forekomme, som kan innebære at kunden ikke kan bruke tjenesten eller bestemt materiale. MKplay er ikke ansvarlig for at kunden ikke kan bruke tjenesten, eller bestemt materiale, som følge av slik overbelastning, feil og/eller problem. Kunden er også kjent med, og godkjenner at, tjenesten og materialet som inngår i tjenesten, kan være utilgjengelig under vedlikehold av tjenesten.

Kunden er kjent med at materialet som tilgjengeliggjøres via tjenesten er produsert ved ulike tidspunkter og med ulike tekniske forutsetninger. Kunden aksepterer derfor at tjenestens innhold kan være av varierende avspillingskvalitet, for eksempel gjeldende lyd og bilde, og det tilbys «som det er».

Utover hva som angis ovenfor er MKplay ansvar ytterligere begrenset til kun å omfatte feil i tjenesten fra MKplays side. MKplay er f.eks. ikke ansvarlig for feil fra kundens side eller ved kundens utstyr (f.eks. å ikke oppfylle de tekniske kravene i punkt 2) eller annet utstyr som ikke tilhører MKplay, eller for nettsider, innhold og tjenester tilgjengelig fra tredjeparter som kan nås fra nettsiden eller bruksplattformene.

Hvis MKplay avtale med rettighetshavere opphører, eller avtalen om materiale som kjøpes innenfor tjenestens rammer opphører på grunn av årsaker som er MKplays ansvar, har kunden rett til kompensasjon tilsvarende verdien av materialet som ikke lenger brukes, i form av et gavekort som kan brukes for kjøp eller leie av materiale ved bruk av tjenesten.

MKplay er ikke ansvarlig for direkte eller indirekte skader som følge av bruk av tjenesten eller materialet, eller som følge av feil og svikt på nettsiden eller bruksplattformene, såfremt ikke annet uttrykkelig fremgår fra disse brukervilkårene.

8. Reklamasjon

Om kunden anser tjenesten for mangelfull, må kunden, for å henvise til feilen, sende inn en reklamasjon. Slike reklamasjoner gjøres til MKplays kundestøtte (kontaktopplysninger til kundestøtten ligger på nettsiden og øvrige kontaktopplysninger til MKplay angis i punkt 15).

Ved reklamasjon skal kunden angi bestemt informasjon, som hvilken del av materialet reklamasjonen gjelder for, dato og klokkeslett for feilen, hvilken internettleverandør kunden har, kundens postadresse, detaljert redegjørelse av feilen osv. Kunden skal sende med kvitteringen for den betalte avgiften for materialet som reklamasjonen gjelder for, eller på annet vis kunne bevise kjøpet.

9. Oppsigelse

MKplay kan, utover hva som angis i punkt 6, si opp avtalen med umiddelbar virkning om MKplay (I) beslutter å stenge tjenesten helt eller delvis, (II) beslutter å vesentlig endre tjenesten og/eller materialet eller annet innhold, eller (III) har annen saklig anledning til å si opp avtalen. Oppsigelse av avtalen fra MKplays side kan skje via e-post, telefon eller informasjon fra nettsiden.

Hvis MKplay sier opp avtalen i henhold til (I)–(III) i dette punktet, skal MKplay tilbakebetale den delen av kundens utlagte avgift som tilsvarer den berørte delen av tjenesten som ikke lenger kan brukes.

10. Behandling av personopplysninger

I tilknytning til at du oppretter en konto for tjenesten legger du igjen personopplysninger som MKplay bl.a. bruker til å tilby en relevant og interessant tjeneste. Til en viss grad kan MKplay, gjennom informasjonskapsler og lignende teknologier, få informasjon om hvilket innhold du foretrekker og hvordan du bruker MKplays plattformer.

MKplay verner om integriteten din, og personopplysningsbehandlingen som skjer i tjenesten etterlever GDPR (General Data Protection Regulation).

Du finner mer informasjon om hvordan MKplay behandler personopplysningene dine i Moss kommunes retningslinjer om personvern.

11. Informasjonskapsler

En informasjonskapsel er en liten datafil som sendes til og lagres på kundens enhet ved besøk på nettsiden og/eller bruk av tjenesten. Det finnes to typer informasjonskapsler, permanente og midlertidige (såkalte øktinformasjonskapsler). Permanente informasjonskapsler lagres på kundens enhet under lengre perioder, mens øktinformasjonskapsler forsvinner når kunden lukker nettleseren. Hvis kunden ikke vil akseptere bruken av informasjonskapsler, kan kunden endre innstillingene i nettleseren slik at informasjonskapsler ikke tillates, helt eller delvis. Merk at deler av nettsiden eller tjenesten kan slutte å fungere eller fungere dårligere hvis kunden deaktiverer funksjoner i henhold til informasjonskapsler.

Du kan lese mer om bruken av informasjonskapsler i retningslinjer om personvern.

12. Endring av avtalen, tjenesten og materialet, samt avståelse av avtalen

MKplay forbeholder seg retten til når som helst å endre avtalen, tjenesten og/eller materialet som inngår i tjenesten. Meldinger om endring i avtalen som ikke er til åpenbar fordel for kunden vil gis per e-post, og kan også gis på nettsiden, og derfor anbefales kunden regelmessig å oppdatere seg via nettsiden. Hvis kunden ikke godtar den meddelte endringen av avtalen som ikke er til åpenbar fordel for kunden, har kunden rett til å si opp avtalen fra og med tidspunktet endringen trer i kraft. Kunden skal anses å ha akseptert endringen av avtalen, tjenesten og/eller materialet som inngår i tjenesten om kunden ikke i løpet av 30 dager fra og med endringen har informert MKplay om at kunden vil si opp avtalen, eller om kunden fortsetter å bruke tjenesten etter at endringen har tredd i kraft.

13. Gjeldende lov og tvist

Norsk åndsverkslov skal gjelde for avtalen. Enhver tvist mellom Partene skal søkes løst i minnelighet. Dersom det ikke lykkes å komme til en minnelig løsning innen 30 dager etter at en av Partene krever forhandlinger, kan hver av Partene bringe saken inn for domstolene ved MKplays verneting.

14. Kundestøtte

Kunden er velkommen til å kontakte MKplays kundestøtte for ytterligere informasjon eller ved behov for hjelp. Kontaktopplysninger for MKplays kundestøtte ligger på nettsiden.

15. Kontaktopplysninger for MKplay

MKplay

Moss kulturhus

Storgata 25

1530 Moss

Norge